Sondaj Imaj yon Diplome Ouvè Kounye-a; Rezilta yo va Sèvi Pou Oryante PCPS pou Ane Fiti yo.

Lekòl Piblik yo Nan Kanton Pok la bezwen èd ou pou kreye yon nouvo plan estratejik pou amelyore lekòl nou yo e sèvi etidyan nou yo pi byen.

Yon Sonday kominotè devlope, e ap vle konnen kisa pati prenant Pok yo panse ki se kalite pi enpòtan pou yon diplome ideyal PCPS posede.

Ou ka jwenn aksè  sondaj Imaj yon Diplome-a anba-a.

Sondaj sa a baze sou karikati Battelle for Kids etabli, yon òganizasyon charitab nasyonal ki kolabore avèk sistèm eskolè-a pou amelyore kalite nivo aprantisaj.

Sondaj la gen yon lis 30 kalite posib oswa konpetans. Li tout definisyon yo dabò e answit chwazi  10 konpetans sa yo w panse ki pi enpòtan oswa valab pou yon etidyan posede lè li diplome.

Dat limit pou konplete sondaj la se 30 oktòb. Tanpri, ankouraje zanmi w yo, manm fanmi w, vwazen w, kamarad travay ou, e lòt rezidan ki abite nan Kanton Pok la pou patisipe. Rezilta-a ap ede oryante plan estratejik nou-an, ki va gide sistèm edikasyonèl nou-an pou ane  fiti yo!

Sondaj Imaj yon Diplome-a ap mande w pou chwazi dis pi meyè konpetans ki pi enpòtan/valab pou yon etidyan PCPS posede lè li diplome.

Ou ka klike sou konpetans anba yo pou w li plis sou yo.

Gen yon karakteristik, atribi, konpetans oswa kalite enpòtan w pa wè nan lis la?  Sondaj la ap pèmèt ou ajoute de konpetans sou lis la, men ou dwe bay yon definisyon detaye.

Etidyan nou yo:

 • Travay efektivman nan yon klima anbiguite e chanjman priyorite.
 • Demontre ajilite nan panse e aksyon.
 • Reponn pwodiktivman sou enpresyon, konpliman, echèk, kritik.
 • Konprann, negosye, e balanse pwend’vi e kwayans divès pou atenn solisyon adaptab.
 • Demontre divès wòl e solisyon.

Etidyan nou yo:

 • Patisipe efektivman nan lavi sivik nan konnen jan pou rete enfòme e konprann pwosesis gouvènmantal yo.
 • Egzèse dwa e obligasyon sitwayènte nan nivo lokal, eta,nasyonal e  global.
 • Konprann enplikasyon lokal e global desizyon sivik yo.

Etidyan nou yo:

 • Onore e sipòte jefò pou konstui angajman e aksyon kolektif.
 • Anrichi aprantisaj pèsonèl e lòt moun.
 • Chache, kontribye, e reponn enpresyon yo pou akonpli rezilta kolektif.
 • Obteni divès pespektiv e kontribisyon.

Etidyan nou yo:

 • Atikile panse e ide yo efektivman nan izaj konpetans kominikasyon oral, ekri, e non-vèbal nan yon varyete fòm e kontèks.
 • Ekoute efektivman pou dechifre sans, ki enkli konesans, kilti, atitid, e entansyon, pou yon seri objektif e odyans (tankou, Pou enfòme, enstwi, motive, e pèsyade).

Etidyan nou yo:

 • Kwè nan kapasite yon moun pou atenn finalman objektif ki defini.
 • Pèsiste pou ranvèse advèsite e obstak pou rive dekouvri estrateji altènatif pou akonpli objektif yo.
 • Reflete sou siksè e fayit  kòm yon mwayen pou elabore chimen pou vanse pidevan.
 • Pran inisyativ e aji ak objektif.

Etidyan nou yo:

 • Angaje nan kominikasyon apwopriye pou rezoud mezantant e fè sa pwodiktivman.

Etidyan nou yo:

 • Rekonèt jan  desizyon pèsonèl e aksyon yo gen yon enpak ki ale pilwen pase yo.
 • Demontre yon etik travay dilijan ki oryante sou detay.
 • Travay ak responsablite nan prensip òganize, jeneral e efikas.

Etidyan nou yo:

 • Devlope e puize nan yon baz konpreyansyon konesans disiplin akademik.
 • Transfere konesans nan konbinezon avèk nouvo aprantisaj pou apwofondi konpreyansyon e enfliyanse konklizyon e solisyon.
 • Itilize konesans kontni nan woutin, e nan inovasyon tou, nan mwayen solisyon mond reyèl la.

Etidyan nou yo:

 • Aji avèk entegrite e konpasyon pandan w demontre responsablite pèsonèl e fè kontribisyon pozitif nan mond la.
 • Pouswiv aktivman opòtinite yo ki fè diferans pozitif nan lavi lòt moun.

Etidyan nou yo:

 • Demontre vilnerablilite e aprann a pati fot  yo.
 • Angaje lè rezilta oswa benefis yo enkoni oswa pa parèt klè.
 • Demontre yon mantal nan yon atitid ki pouswiv objektif siyifikatif, malgre defi difisil ki drese.

Etidyan nou yo:

 • Demontre orijinalite, imajinasyon, e nouvo mòd refleksyon sou bagay yo.
 • Transande lide tradisyonèl yo, reg yo, modèl yo, e relasyon pou kreye nouvo oswa lide siyifikatif, metòd, oswa entèpretasyon.

Etidyan nou yo:

 • Konprann sa ki se pi gwo imaj la/ “bigger picture” e pwopoze solisyon ki siyifikatif anrapò ak enpak yo ka genyen sou lòt pati nan sistèm nan.
 • Amelyore  toutan kalite pwòp mòd panse pa li nan analiz taktik, evalyasyon, e rekonstriksyon.
 • Aplike espri disiplin ki kle, rasyonèl, nan lespri ouvè, e enfòme sou baz evidans.

Etidyan nou yo:

 • Eksplore ak tout fòs yo mond ki antoure yo-a.
 • Chache kiryezman repons e konpreyansyon.
 • Yo ranmase enèji nan nouvo aprantisaj e evalyasyon, enkli sa ki diferan de lide, kwayans e valè moral yo deja genyen e retni.

Etidyan nou yo:

 • Demontre konesans, sansitivite, enkyetid, e respè pou konekte avèk emosyon lòt moun resanti, opinyon, eksperyans, e kilti.
 • Imajine sa lòt moun yo panse, santi, oswa eksperimante.
 • Eksperimante ak santiman, panse, e eksperyans lòt moun.

Etidyan nou yo:

 • Panse odasyezman e aji kourajezman pou chache chanjman aktivman.
 • Imajine nouvo mwayen pou rezoud pwoblèm e kreye valè pou lòt moun.
 • Ekzèse inisyativ nan òganize antrepriz pou benefis opòtinite.

Etidyan nou yo:

 • Fè desizyon responsab ki konsidere relasyon ak sistèm natirèl yo, kominote yo, jenerasyon fiti yo.
 • Rekonèt enpak sosyete a sou mond natirèl la (tankou, kwasans popilasyon, devlopman popilasyon, nivo konsomasyon resous, eksetera.).
 • Pran aksyon endividyèl e kolektif pou adrese chanjman anviwònmantal.

Etidyan nou yo:

 • Konnen jan pou fè chwa ekonomik pèsonèl apwopriye.
 • Konnen wòl ekonomi nan sosyete a.

Etidyan nou yo:

 • Valorize e anbrase kilti divès e pèspektiv endividyèl atravè respè mytyèl e dyalog ouvè.
 • Demontre responsablite pèsonèl, sivik, sosyal, lokal, e global atravè konpòtman moral e emosyonèl.
 • Kontribye e pran aksyon pou rann mond la yon meyè plas.

Etidyan nou yo:

 • Tradui panse original e solisyon an  panse envantif valab..
 • Pran risk e konnen jan pou devlope, organize, e administre nouvel envansyon e/ou antrepriz.

Etidyan nou yo:

 • Adere toutan ak yon seri prensip moral ki evidan nan chwa e konpotman yo fe.
 • Gaye konfyans e respe atrave konpotman onet,e disipline.

Etidyan nou yo:

 • Se vizyonè e enspire aksyon pozitif kay lòt moun.
 • Rekonèt, envesti, e enfliyanse fòs pou konstui pwopriyete kolektif e aksyon.
 • Kreye anviwònman oswa kondisyon ki fotifye lòt moun pou grandi e reyisi.
 • Konstui relasyon ak lòt moun atravè konfyans e konpasyon.

Etidyan nou yo:

 • Anbrase ak kiryozite pou eksperimante nouvo lide.
 • Gen dezi pou aprann, deapran, reaprann.
 • Jwenn e maksimize opòtinite pou ekoute aktivman e pran pespektiv divès bò kote lòt moun.
 • Devlope atitid e kwayans pozitif sou aprantisaj.

Etidyan nou yo:

 • Aksede, seleksyone, òganize, triye, absòbe kritikman, e pwodui enfòmasyon aplikab jan sa apwopriye.
 • Rekonèt pèsepsyon, prejidis, asonpsyon nan tout fòm media.
 • Aplike yon konpreyansyon etik, legal e imanist sou bagay konsenan aksè e izaj media.

Etidyan nou yo:

 • Montre Fèmte nan akonplisman siksè malgre difikilte, opozisyon, e/ou fayit.
 • Anbrase lide ke fayit fè pati siksè e pivote rapidman pou fè avanse vè lavan.

Etidyan nou yo:

 • Idantifye, evalye, e priyorize solisyon pou sitiyasyon difisil e konplèks.
 • Enplemante e panse seriezman yon solisyon.

Etidyan nou yo:

 • Rekonet defi yo, itilize antouzyas e eneji pou enfliyanse lot moun,e manevre resous  e sevi ak resous  pou pwogrese.
 • Egzibe  yon mantalite espri  ki enkli esperans e gratitid..

Etidyan nou yo:

 • Aksede, seleksyone, e itilize resous efikasman e vizibleman pou akonpli siksè.
 • Transfere e adapte aprantisaj apati eksperyans divès.

Etidyan nou yo:

 • Aji onètman e demontre swen pou enterè kominote pi laj la e pi pou pigran bezwen an.
 • Onore angajman e aksepte responsablite rezilta yo, kit yo pozitif oswa negatif.

Etidyan nou yo:

 • Oganize proaktivman devwa e aksyon e  fè desizyon reflechi, priorize objektif imedyat e fiti.
 • Inisye e pran aksyon nan tout endepandans, aplike resous pou akonpli objektif.

Etidyan nou yo:

 • Itilize zouti apwopriye pou konsome, kreye, kominike, e konekte.
 • Adapte ak nouvo zouti ki souvan parèt e entegre yo konfòmeman nan lavi chak jou.
 • Aji ak konpreyansyon konpòtman etik, legal e imanist ki gen pou wè ak aksè e izaj  teknoloji e entèaksyon sistèm moun-machin nan.