BackToSchoolWebHeader

Lekòl Piblik Yo Nan Zòn Pok la met sou pye plizyè mwayen pwotokòl pou ofri yon anviwònman ki sekirize e sen pou etidyan e pèsonèl yo. Men yon ti koudèy sou mezi nou met anplas yo pou ane eskolè 2021-22 a.

Plan e pwosedi yo ka chanje dapre adaptasyon ki fèt nan mach a suiv eta, lokal e, e CDC yo.

Pwotokòl Sante & Sekirite